हाईलाईट :
२०७९ मंसिर ११ आइतबार ,   Loading...

फिल्टर

रिसेट

जम्मा पोस्ट संख्या : ३८३

Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९

संशोधन प्रदेश

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/३०
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८

कार्यविधि

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८

प्रदेश

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६

प्रदेश नियमावली

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश-लोक-सेवा-आयोग-ऐन-२०७६

ऐन प्रदेश

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन,२०७५

ऐन प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६

ऐन प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८

प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेशस्तरीय संयु्क्त वजार अनुगमन निर्देशिका २०७५

प्रदेश

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका

कार्यविधि

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२०