हाईलाईट :
२०७९ मंसिर ११ आइतबार ,   Loading...

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

विनियोजन ऐन, २०७८

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

विनियोजन ऐन, २०७८

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२०

IP Stationery and General Suppliers को दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धमा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/०५/१३

तिजको शुभकामना सन्देश

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/०६/१

प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश, २०७९

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/०५/१३

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

विनियोजन ऐन, २०७८

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

विनियोजन ऐन, २०७८

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२०

राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/१०
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/९
 • संग्रहित : २०७९/०८/९

Case Story पठाउने सम्बन्धमा

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/८
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८

कार्यविधि

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/१०
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्ध...

कर

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/९
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

Case Story पठाउने सम्बन्धमा

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/८
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

विशेष अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

समपुरक अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

सशर्त अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक कर वित्तीय

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

दरभाउ प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना।।

खरिद

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/३०
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

REF NO : 496 - Letter of Intent

मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्ध...

कर

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/९
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

Case Story पठाउने सम्बन्धमा

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/८
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

विशेष अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

समपुरक अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

सशर्त अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक कर वित्तीय

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

दरभाउ प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना।।

खरिद

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/३०
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

REF NO : 496 - Letter of Intent

मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

Expression of Interest को प्रस्ताव आव्हान

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२९
 • संग्रहित : २०७९/७/२९
Images

सूचना नं. : २३ - विज्ञापन (सूचना नं. १० र सूचना नं. २१) रद्द सम्बन्धि सूचना...

मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२९
Images

राजीनामा/अनिवार्य अवकास सम्बन्धमा ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२७
 • संग्रहित : २०७९/७/२७
Images

मेशीनरी औजार तथा विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२७
 • संग्रहित : २०७९/७/२७
Images

प्राविधिक पाँचौँ

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

साझा अवधारणा तथा प्रतिबद्धता पत्र, २०७६

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्राविधिक चौथो

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

अप्राविधिक पाँचौँ

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

कार्यक्षमता पाँचौँ

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

अप्राविधिक चौथो

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

खुला तथा समावेशी पदथप तथा परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

संशोधन

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

स्थानीय तहको बिज्ञापन छैठौ

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

छैटौं तहको अन्तिम चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूमा खुला तथा समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन...

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९

संशोधन प्रदेश

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/३०
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६

प्रदेश नियमावली

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८

कार्यविधि

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८

प्रदेश

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश-लोक-सेवा-आयोग-ऐन-२०७६

ऐन प्रदेश

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन,२०७५

ऐन प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६

ऐन प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८

प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका

कार्यविधि

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

प्रदेशस्तरीय संयु्क्त वजार अनुगमन निर्देशिका २०७५

प्रदेश

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८

कार्यविधि

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/१०
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

मेशीनरी औजार तथा विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२७
Images

सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८

कर कार्यविधि

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२४
 • संग्रहित : २०७९/७/२४
Images

पदाधिकारी, दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीहरूको आचार संहिता, २०७६

कर

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

मन्त्रिपरिषद्

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

मन्त्रालय परिचय

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

सचिव सूची

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

माननीय मन्त्रीको जीवनी

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

संक्षिप्त परिचय

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक

प्रदेश

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

श्री देवनारायण चौधरी

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

पोस्ट उपप्रकार

आजको दस्ताबेज

पछिलो स्क्रेप: 12 minutes ago